De MEI begeleidt personen met een interneringsstatuut, hetzij aan huis, hetzij binnen de context waarbinnen ze verblijven.  Zorg (op maat) én veiligheid/preventie voor de persoon met een interneringsstatuut en de samenleving staan voorop.

Trajecten worden op onderbouwde wijze uitgezet en hebben als doel de persoon met een interneringsstatuut zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij.

De MEI biedt zorgcontinuïteit en houvast doorheen de verschillende fases in een traject, ook wanneer het moeilijk loopt. Zo kan er in afstemming met de cliënt en betrokken partners opvolging blijven tijdens onder andere crisisopnames of detentieperiodes omwille van terugval.

Daarnaast zet de MEI in op het opbouwen en versterken van netwerken rond een persoon met een interneringsstatuut en zijn omgeving. De MEI ondersteunt daarbij betrokken partners vanuit opgebouwde expertise, daar waar die nood er is. Deze samenwerkingen gebeuren steeds volgens de principes van het subsidiariteitsbeginsel: de MEI is er om aanvullend te werken, niet om over te nemen wat andere partners in hun opdracht hebben.  Waar aangewezen worden zorg en expertise mits een warme overdracht overgeheveld naar andere partners.

Aanbod cliëntbegeleiding (op alle domeinen van het dagelijks leven):

  • Pre-therapeutisch werken
  • Motivationeel werken
  • Psychosociale ondersteuning bieden
  • Context betrekken

Overig aanbod:

  • Indicatiestelling
  • Brug-of schakelfunctie vormen tussen verschillende partners
  • (Gezamenlijke) casusregie
  • Ondersteuning in kennis van de sociale kaart

Welk aanbod opgenomen wordt binnen een opvolging van een persoon met een interneringsstatuut en zijn context gebeurt steeds in overleg. Enkel de taken die een antwoord bieden op de gestelde hulpvraag en een meerwaarde zijn binnen een traject worden uitgerold. Een aanmelding bij de MEI kan aldus uitmonden in een aanvullende cliëntbegeleiding, maar even goed in het binnenbrengen van een forensische visie in een behandeltraject, of beide.

Onze medewerkers hebben meerdere standplaatsen doorheen de provincies Antwerpen en Limburg. Ze kunnen hierdoor aanvragen uit de verschillende 107-netwerken behandelen.

Om een aanmelding te doen bij de MEI dien je het aanmeldingsformulier dat je hier kan downloaden te vervolledigen. Dit stuur je op naar info@mob-int.be . Eén van onze medewerkers zal contact opnemen om de hulpvraag van de verwijzer en de persoon met een interneringsstatuut verder te verkennen. Er wordt nadien bekeken welk antwoord de MEI kan bieden op die hulpvraag.

Aanmeldingsformulier MEI download hier
Toestemmingsformulier MEI voogd met addendum download hier
Toestemmingsformulier MEI verstandelijke beperking met addendum download hier
Toestemmingsformulier MEI standaard met addendum download hier