De MEI begeleidt personen met een interneringsstatuut, hetzij aan huis, hetzij binnen de context waarbinnen ze verblijven.  Zorg (op maat) én veiligheid/preventie voor de persoon met een interneringsstatuut en de samenleving staan voorop.

Trajecten worden op onderbouwde wijze uitgezet en hebben als doel de persoon met een interneringsstatuut zo zelfstandig mogelijk te laten deelnemen aan de maatschappij.

De MEI biedt zorgcontinuïteit en houvast doorheen de verschillende fases in een traject, ook wanneer het moeilijk loopt. Zo kan er in afstemming met de cliënt en betrokken partners opvolging blijven tijdens onder andere crisisopnames of detentieperiodes omwille van terugval.

Daarnaast zet de MEI in op het opbouwen en versterken van netwerken rond een persoon met een interneringsstatuut en zijn omgeving. De MEI ondersteunt daarbij betrokken partners vanuit opgebouwde expertise, daar waar die nood er is. Deze samenwerkingen gebeuren steeds volgens de principes van het subsidiariteitsbeginsel: de MEI is er om aanvullend te werken, niet om over te nemen wat andere partners in hun opdracht hebben.  Waar aangewezen worden zorg en expertise mits een warme overdracht overgeheveld naar andere partners.

Aanbod cliëntbegeleiding (op alle domeinen van het dagelijks leven):

 • Pre-therapeutisch werken
 • Motivationeel werken
 • Psychosociale ondersteuning bieden
 • Context betrekken

Overig aanbod:

 • Indicatiestelling
 • Brug-of schakelfunctie vormen tussen verschillende partners
 • (Gezamenlijke) casusregie
 • Ondersteuning in kennis van de sociale kaart

Welk aanbod opgenomen wordt binnen een opvolging van een persoon met een interneringsstatuut en zijn context gebeurt steeds in overleg. Enkel de taken die een antwoord bieden op de gestelde hulpvraag en een meerwaarde zijn binnen een traject worden uitgerold. Een aanmelding bij de MEI kan aldus uitmonden in een aanvullende cliëntbegeleiding, maar even goed in het binnenbrengen van een forensische visie in een behandeltraject, of beide.

Onze medewerkers hebben meerdere standplaatsen doorheen de provincies Antwerpen en Limburg. Ze kunnen hierdoor aanvragen uit de verschillende 107-netwerken behandelen.

Om een aanmelding te doen bij de MEI dien je het aanmeldingsformulier dat je hieronder kan downloaden te vervolledigen. Voor een informatieve vraag (vb. sociale kaart-vraag) of niet-cliëntgerelateerde vraag kan je terecht onderaan deze pagina op het contactformulier.

Het vervolledigde document stuur je op naar info@mob-int.be .
Eén van onze medewerkers zal hierover contact opnemen en de verdere stappen toelichten.
Het toestemmingsformulier kunnen we indien gewenst gezamenlijk overlopen.

Gelieve de opgevraagde documenten zo volledig mogelijk mee te sturen indien u hier over beschikt:

 • Het meest recente KBM Vonnis
 • De expertiseverslaggeving
 • Het meest recente zorgverslag/behandelplan
 • Een recente medicatie-fiche
 • De meest recente risicotaxatie
 • Het meest recente (uitgebreid) PSD verslag

Dit bespaart ons tijd in de daarop volgende periode. Alvast bedankt voor uw inspanningen.

DOCUMENTEN
Aanmeldingsformulier MEI Download hier
Toestemmingsformulier Netwerken Internering Download hier
Sociaal-administratieve fiche Netwerken Internering Download hier

Voor alle andere niet- cliëntgerelateerde vragen kan u onderstaand contactformulier invullen.

Dit kan gaan over:

 • sociale kaart-vragen
 • coaching en/of vorming op organisatie – of teamniveau

We trachten spoedig contact op te nemen.

Bedankt, je bericht werd verstuurd. Een medewerker neemt spoedig contact op.
Er liep iets mis. Gelieve het opnieuw te proberen of contact opnemen met info@mob-int.be